Piatok, 15 Nov 2019

O vojnových hroboch v meste Medzilaborce
Napísal Administrator   
Sobota, 06 Február 2010 20:53
Zákonom 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch prechádza starostlivosť o hroby a pamätníky z 1. a 2. svetovej vojny na obce a mestá.
   Mesto spracováva dokumentáciu a pasportizáciu hrobových polí a pietnych symbolov s fotodokumentáciou.
   V meste evidujeme 7 hrobových miest, kde sú pochované obete 1.svetovej vojny a to : pri malej železničnej stanici Pomník padlým, pri Dome smútku, roztrúsené hroby v grécko - katolíckom cintoríne, na Ul. zámočníckej pri koľajniciach, na kopci oproti veľkej železničnej stanici, v miestnej časti Vydraň pri miestnom cintoríne a v bývalej poľnej nemocnici z 1.svetovej vojny. Na základe skúmania i dostupných materiálov, náčrtkov z Vojenského historického ústavu v 5 doposiaľ zdokumentovaných hrobových poliach je evidovaných 173 individuálnych a 49 skupinových hrobov so 710 obeťami 1. svetovej vojny /predpoklad v ďalších 2 hrobových poliach 79 individuálnych a 28 skupinových hrobov – 515 obetí 1. sv.vojny/. Obete 1. svetovej vojny boli národnosti slovenskej, českej, rakúskej, maďarskej, nemeckej, poľskej, ukrajinskej, ruskej, bukovinskej a bosnáckej.

Symboly 1. svetovej vojny : Pomník padlým pri malej žel. stanici, Pomník  Legionári pri bývalom závode Lusk a Pomník Delo pri Dome smútku

Symboly 2. svetovej vojny : Pamätník v centre mesta, tank a kanón 122 mm v miestnej časti Vydraň, pamätná tabuľa na KD v miestnej časti Borov, pamätná tabuľa na reštaurácii Margarett

Hrobové miesta z 1. svetovej vojny, ako aj niektoré pomníky sú značne poškodené a to v mnohých prípadoch aj zásluhou miestnych vandalov. Mesto v rámci svojich možností a prideleného finančného príspevku KŠU v Prešove pripravuje úpravy hrobových miest, čistenie od náletu drevín, vykášanie ako i celkové zveľadenie týchto miest, kde sú pochované obete 1. svetovej vojny. Práce sa budú prevádzať v 2. polroku 2007, ako i v ďalších rokoch.

Vojnové hroby – nevyhnuté práce pri zachovaní vojnového hrobu

                            Vojnový cintorín pri malej žel. stanici:

- Vykosenie cintorína, vyčistenie od náletu drevín                
- Drobná oprava pomníka Padlí, vyčistenie okolia pomníka
- Podľa možnosti oprava krížov a hrobových miest

Vojnový cintorín pri Dome smútku:

- Vyčistenie od náletu drevín
- Vykosenie cintorína a úprava hrobov                                     
- Oprava pomníka Delo na podstavci/podľa fin. možnosti /

 

                            Vojnový cintorín na Ul. Zámočníckej :

- Vyčistenie od náletu drevín
- Úprava hrobových miest                        
- Vykosenie cintorína

 

argaiv1344

Pomník Legionári/Česká družina/:
- Úprava priestranstva, vykosenie trávy, zvýraznenie textov
 


                      Pomník Tank a Kanón 82 mm v m.č. Vydraň :
- vykosenie trávy a úprava okolia, zvýraznenie textov na tabuli

 

 

 

Pamätná tabuľa v m.č. Borov :
- zvýraznenie textov na tabuli padlých občanov Borova

v 2. svet.vojne na kultúrnom dome a úprava okolia

Posledná úprava Sobota, 06 Február 2010 20:56