Piatok, 15 Nov 2019

Z histórie školstva v našom regióne
Napísal Administrator   
Piatok, 05 Február 2010 19:03

Zatiaľ nie je zdokumentované, kedy sa začala v Medzilaborciach pravidelná školská dochádzka a vyučovanie, ale je známe, že napríklad v neďalekom Sukove bola farská škola už v roku 1600. V obci Repejov bola škola už v polovici 17. storočia. V tom čase v Monastyri v Krásnom Brode bola bohoslovecká, filozofická a ikonomaliarska škola.

argaiv1344

  Do roku 1945 región Medzilaboriec patril medzi najzaostalejšie v bývalom Československu nielen po stránke ekonomicko-sociálnej, ale aj po stránke kultúrnej. Aj keď základná škola bola podľa zákona povinná pre všetky deti, sociálne podmienky, v ktorých tunajší ľud žil, nedovoľovali veľkej časti školopovinných detí školu pravidelne navštevovať. Rodičia boli nútení deti nechávať doma. Tie vykonávali rôzne druhy práce na hospodárstve, a tak časť detí nenadobudla ani základné vzdelanie. Bola tu značná negramotnosť (v roku 1930 na 1000 obyvateľov pripadlo viac ako 300 negramotných). 

 V školskom roku 1931/32 bola v Medzilaborciach zriadená štátna meštianska škola s vyučovacím jazykom slovenským.
Záslužnú prácu v kultúrnej činnosti vykonal aj Michal Michajlovič Vaclavskij (na fotografii prvý vpravo).

  Zákon o povinnej školskej dochádzke a dochádzke do obvodných meštianskych škôl z roku 1935 sa vzťahoval iba na deti bývajúce v sídle školy a v obvode do vzdialenosti do 5 km.
Deti predškolského veku ostávali do roku 1945 väčšinou doma, lebo v tom čase existovala v Medzilaborciach jediná materská škola.
   V roku 1945 bola v Medzilaborciach zriadená meštianska škola

s vyučovacím jazykom ruským a v roku 1948 bol vyučovací jazyk zmenený na vyučovací jazyk ukrajinský.
Boli tu školy štátne i cirkevné a po druhej svetovej vojne bola väčšina školských budov zničená a prevládal nedostatok kvalifikovaných učiteľov. Tam, kde neboli vhodné priestory na vyučovanie zabezpečovali učitelia vyučovanie tým spôsobom, že individuálne navštevovali žiakov v rodinách, dávali im úlohy.
Vo februári 1945 vzniklo v Medzilaborciach Štátne ruské gymnázium. V sídle školy však v tom čase neboli vyhovujúce priestorové podmienky pre chod gymnázia, preto od 1. septembra 1945 sa gymnázium presťahovalo do Humenného a zaniklo v roku 1953.
   V roku 1946 dochádza k poštátneniu obecných i cirkevných škôl.
V roku 1950 bolo v Medzilaborciach zriadené Pedagogické gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským. Táto škola sa v súlade so zákonom z roku 1953 pretvorila na pedagogickú školu pre vzdelávanie učiteliek materských a národných škôl a neskôr sa presťahovala do Prešova.
   V školskom roku 1952/53 vznikla poľnohospodárska škola.
Školský zákon z roku 1953 zaviedol spoločnú výchovu vo všetkých ôsmich postupných ročníkov ako jednotne organizovanú povinnú všeobecnovzdelávaciu školu. Bola ňou osemročná stredná škola, ktorá tvorila základ jedenásťročnej strednej školy. Nedostatky tohto zákona odstránil zákon z roku 1960. Zaviedla sa základná deväťročná škola (ZDŠ).
  V roku 1957 v Medzilaborciach vznikla hudobná škola, ktorá bola v roku 1960 premenovaná na ľudovú školu umenia a v súčasnosti je to Základná umelecká škola Alexandra Ľubimova.
 Osobitná škola internátna (teraz špeciálna základná škola internátna) v Medzilaborciach začala písať svoju históriu od roku 1963.
 Stredné odborné učilište vzniklo v roku 1972. 

Posledná úprava Piatok, 05 Február 2010 19:18