Pondelok, 16 Sep 2019

Dokumenty PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 12 Október 2011 13:23
argaiv1549

36. VZN č.1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Medzilaborce

 Súbor na stiahnutie [PDF] 100 kB 

37. VZN č.2/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Medzilaborce - k.ú. Vydraň

 Súbor na stiahnutie [PDF] 89 kB 

38. VZN č.3/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Medzilaborce, k.ú. Borov

 Súbor na stiahnutie [PDF] 88 kB 

39. VZN č.4/2013 ktorým sa určujú podmienky o chove a držaní zvierat na území mesta Medzilaborce.

 Súbor na stiahnutie [PDF] 58 kB 

40. VZN č.5/2013 Prevádzkový poriadok pohrebiska v meste Medzilaborce - k.ú. Borov

Súbor na stiahnutie [PDF] 89 kB

41. Doplnok k VZN č.4/2002 o ochrane životného prostredia a o verejnom poriadku v meste Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 59 kB

42. Doplnok č.1 k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Súbor na stiahnutie [PDF] 31 kB

43. VZN č. 6/2013 o prenájme nájomných bytov v Meste Medzilaborce. /zrušené - upravené vo VZN č. 2/2015/

Súbor na stiahnutie [PDF] 59 kB

44. VZN č. 1/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov na území mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 784 kB

45. VZN č. 2/2014 o sociálnych službách , o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 4,22 MB

46. VZN č.1/2015 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 66 kB

47. VZN č.2/2015 o prenájme nájomných bytov v Meste Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 50 kB

48. DOPLNOKč.2 k VZN č. 2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Súbor na stiahnutie [PDF] 31 kB

49. VZN č. 3/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky.

Súbor na stiahnutie [PDF] 53 kB

50.VZN č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Súbor na stiahnutie [PDF] 64 kB

51. VZN č. 5/2015 o verejnom poriadku na úemí mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 140kB 

52. VZN č.1/2016 o nakladaní s kumunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadni na území mesta Mezilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 431kB

53. VZN č.2/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev.

Súbor na stiahnutie [PDF] 208kB

54. Dodatok č.1 k organizačnému poriadku Mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 273kB

55. Dodatok č.1 k pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 290kB

56. Dodatok č.1/2016 k VZN č.1/2013 Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 380kB

57. Dodatok č.1/2016 k VZN č.2/2013 Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Medzilaborce, k.ú. Vydraň

Súbor na stiahnutie [PDF] 370kB

58. Dodatok č.1/2016 k VZN č.3/2013 Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Medzilaborce, k.ú. Borov

Súbor na stiahnutie [PDF] 370kB

59. Dodatok č.1/2016 k VZN č.7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a školského zariadenia na území mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 321kB

60. VZN č.1/2017 o mestskej polícii mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 61kB

61. Rozhodnutie - Slovenská inšpekcia životného prostredia - Skládka Monastyr

Súbor na stiahnutie Scan [PDF] 989kB

62. VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľnosti

Súbor na stiahnutie [PDF] 78kB

63. VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

63. VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 67kB

64. VZN č.3/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 59kB

 

 

 

 << Naspäť
Strana 2 z 2 


Posledná úprava Štvrtok, 25 Apríl 2019 14:04