Piatok, 15 Nov 2019

Dokumenty PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Streda, 12 Október 2011 13:23

1. Štatút mesta Medzilaborce.

argaiv1344

 Súbor na stiahnutie [PDF] 391 kB

 

2. Organizačný poriadok Mestského úradu v Medzilaborciach. viac»»»

 

3. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

 Súbor na stiahnutie [PDF] 218kB

4. Zásady na ochranu majetku mesta.

 Súbor na stiahnutie [PDF] 46 kB

5. Zásady obehu dokladov účtových v podmienkach mesta.

 Súbor na stiahnutie [PDF] 75 kB

6. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta.

 Súbor na stiahnutie [PDF] 57 kB

7. VZN č.1/2007 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

  Súbor na stiahnutie [DOC] 43 kB

8. VZN č.2/2007 o podmienkach, postupe poskytovania finančných príspevkov a o spôsoboch realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratela.

  Súbor na stiahnutie [DOC] 64 kB

9. VZN č.5/2007 o miestnom poplatku za komunálny odpad, drobný stavebný odpad.

Súbor na stiahnutie [DOC] 69 kB

10. VZN č.3/2007 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene na území mesta.

Súbor na stiahnutie [DOC] 47 kB

11. Zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 97 kB

12. Cenník nájomného za prenájom nebytových priestorov pozemkov vo vlastníctve mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [DOC] 44 kB

13. Zadanie pre územný plán mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [DOC] 470 kB

14. VZN č.1/2008 o výške príspevkov v školách školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [DOC] 50 kB

 15. Dodatok č.1 k VZN č.9 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Súbor na stiahnutie [DOC] 26 kB

 16. Územný plán mesta Medzilaborce : 1. Sprievodná správa [PDF] 824 kB

                                                                 2. Záväzná časť [PDF] 272 kB

                                                                 3. Vyhodnotenie využitia PPF a LPF [PDF] 207 kB

                                                                 4. Tabuľky [PDF] 200 kB

                                                                 5. Tabuľka [PDF] 176 kB

                                                                 6. Komplexné priestor. usporiad. [PDF] 5,60 MB

17. VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [DOC] 149 kB

18. VZN č.2/2009 o opatrovateľskej službe.

Súbor na stiahnutie [DOC] 74 kB

19. Pracovný poriadok zamestnancov mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 294 Kb

20. VZN č.1/2011 o odmeňovaní poslancov MsZ.  

Súbor na stiahnutie [PDF] 92 kB

21. VZN č.2/2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Súbor na stiahnutie [PDF] 72 kB

22. VZN č.3/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce.

Súbor na stiahnutie [PDF] 48 kB

23. VZN č.4/2011 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Súbor na stiahnutie [PDF] 45 kB

24. VZN č.5/2011 o dani z nehnuteľnosti

Súbor na stiahnutie [PDF] 28 kB

25. VZN č.6/2011 o dani za psa

 Súbor na stiahnutie [PDF] 30 kB

26. VZN č.7/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

Súbor na stiahnutie [PDF] 39 kB

27. Smernica č.1/2012 o výbere poplatkov za prenájom priestorov Mestského úradu, Domu kultúry a poskytovanie služieb a techniky.

Súbor na stiahnutie [PDF] 37 kB

28. VZN č.1/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Mesta Medzilaborce 

Súbor na stiahnutie [PDF] 46 kB

29. VZN č.2/2012 o dani za ubytovanie

Súbor na stiahnutie [PDF] 41 kB

30. VZN č.4/2012 Požiarny poriadok mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 52 kB

31. VZN č.3/2012 o státí, parkovaní a odťahovaní motorových vozidiel a odstraňovaní vrakov na území mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 61 kB

32. VZN č.5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrady za poskytované sociálne služby

Súbor na stiahnutie [PDF] 68 kB

33. VZN č.6/2012 o dani z nehnuteľností

Súbor na stiahnutie [PDF] 41 kB

34. VZN č.7/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území Mesta Medzilaborce

Súbor na stiahnutie [PDF] 64 kB

35. VZN č.8/2012 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Medzilaborce Viac »»»

  Strana 1 z 2Ďalej >>


Posledná úprava Utorok, 12 November 2019 14:01