Pondelok, 16 Sep 2019

Matričný úrad
Napísal Administrator   
Piatok, 25 Február 2011 18:40
argaiv1549

Uzavretie manželstva občanov SR

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady :

a) rodný list, 

b) doklad o štátnom občianstve,

c) potvrdenie o pobyte,

d) úmrtný list zomretého manžela/manželky ak ide o vdovca alebo vdovu právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,

e) doklad o rodnom čísle

f) doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Doklady  uvedené písm. b), c), e) a f) možno nahradiť  predložením platného OP alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianskym preukazom  s elektronickým čipom.
 • ŠO SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad v odseku 1 písm. c), vydaný príslušným úradom cudzieho štátu, doklad uvedený v odseku l písm. b) môže nahradiť predložením platného cestovného pasu SR.
 • Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených  v odseku l písm. a), b), c), e) a právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
 • Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (snúbenci) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo. 

Uzavretie manželstva s cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady :

rodný list
 1. doklad o osobnom stave (slobodný, rozvedený, vdovec) - osobný stav musí byť uvedený konkrétne!!  
 2. doklad o pobyte (trvalý pobyt)
 3. doklad o štátnom občianstve
 4. úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 5. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu,  že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 6. doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

 

Doklad vydaný cudzím štátom, aby platil na území SR:

 • Doklad uvedený v odseku 1 písm. b) nesmie byť starší ako 6 mesiacov
 • Originál dokladu, ktorý vydal cudzozemský úrad musí mať vyššie overenie úradu /úradníka/, ktorý doklad vydal - APOSTILLE (ak s týmto štátom nemá SR Zmluvu o právnej pomoci )
 • Doklad zo štátov, ktoré nepodpísali Haagsky dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia musí byť superlegalizovaný - potvrdený Ministerstvom zahraničných vecí daného štátu a následne Veľvyslanectvom SR v danom štáte
 • Preklad dokladu /originálu/ do slovenského jazyka - slovenským súdnym prekladateľom
 •  Cudzinec, ktorý neovláda slovenský jazyk k sobášu si musí zabezpečiť súd. tlmočníka 
 • Cudzinec, ktorý ovláda slovenský jazyk, predloží o tom čestné vyhlásenie spísané u notára
Ak má matričný úrad pochybnosti o správnosti alebo platnosti dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva, požiada príslušný Okresný úrad o ich preverenie; o preverení urobí Okresný úrad záznam. Okresný úrad môže požiadať o stanovisko aj ministerstvo.

 

Uzavretie manželstva zástupcom

Žiadatelia predložia:

 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti

 

Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva občanov SR v cudzine  

Od 1.2.2006 sa osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva občanov SR v cudzine nevydáva, nahrádza sa čestným vyhlásením štátneho občana Slovenskej republiky o osobnom stave -  overené notárom.

Žiadateľ/ka predloží:

 • fotokópiu občianskeho preukazu
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti

 

Zápis rozvodu manželstva

Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode (s vyznačenou právoplatnosťou)
 • občiansky preukaz
Posledná úprava Streda, 17 Apríl 2019 13:49