Piatok, 15 Nov 2019

Matričný úrad
Napísal Administrator   
Piatok, 25 Február 2011 18:40

Vybavuje:

argaiv1344

MsÚ Medzilaborce, Odbor organizačný

Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, 1. poschodie, č. dv. 9

Matrikárka:

Bc. Jana Lukačiková

t.č. 057/7460128

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Matričný úrad sa člení na:

• rodnú matriku
• sobášnu matriku
• úmrtnú matriku
• osobitnú matriku

 

Činnosť Matričného úradu

• vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,
• vedie index zápisov do matričných kníh,
• vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
• zapisuje do matriky po písomnom súhlase Okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
• vykonáva všetky druhy zmien mena, priezviska (doplnenie druhého, tretieho mena, zmena tvaru mena aj priezviska do slovenského pravopisu, zápis zmeny mena a priezviska na základe rozhodnutí, oprava rodných čísel .. )
• vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine,
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,
• pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
• pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
• povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste,
• povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
• prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k   dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky
• pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
• vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach, príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
• vydáva matričné doklady v rámci územia SR z elektronickej matriky
• pripravuje zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátneho občana SR, ktoré nastalo v cudzine do Osobitnej matriky MV SR Bratislava
• osvedčuje listiny a podpisy na listinách
• zabezpečuje uzavretie manželstiev, občianske slávnosti /uvítanie detí do života, jubilejné sobáše, občianske pohreby.

 

Služby pre verejnosť:

Vydávanie matričných dokladov/rodného, sobášneho, úmrtného listu/z matričných udalostí už zapísaných

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba

Ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, dátum uzavretia sobáša, dátum úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer matričnými dokladmi

 

Žiadosť o úradný výpis z knihy narodení a z knihy manželstiev

(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová)

Žiadateľka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz
 • 5,00 € v hotovosti

 

Vybavovanie úmrtia

Potrebné doklady:

 • list o prehliadke mŕtveho (2x) vypísaný prehliadajúcim lekárom s miestom úmrtia a s dátumom úmrtia. Tlačivo musí byť podpísané prehliadajúcim lekárom, povereným príslušným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, v prípade pitvy podpísané aj lekárom vykonávajúcim pitvu. 
 • občiansky preukaz zomretého 
 • občiansky preukaz žiadateľa o pohrebné 
 • u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov dieťaťa
 • u cudzinca cestovný pas zomretého, resp. Identifikačná karta cudzinca
 Splnomocnenie pohrebnej služby v prípade, ak doklady o úmrtí nevybavuje rodinný príslušník osobne Strana 1 z 4Ďalej >>


Posledná úprava Streda, 17 Apríl 2019 13:49