Piatok, 18 Okt 2019

Mestská polícia
Napísal Administrator   
Pondelok, 11 Jún 2018 13:05

argaiv1514

 

Od 01. júna 2018 začala fungovať Mestská polícia v Medzilaborciach v plnom zložení. Náčelníkom mestskej polície je p. Martin Dimun, ktorý pracoval ako rómsky špecialista v policajnom zbore Slovenskej republiky.

Činnosť mestskej polície bude zameraná hlavne na potláčanie problémov s neprispôsobivými obyvateľmi v centre mesta vo večerných hodinách.

Pracovný čas:

od 08:00 – 15:30 hod. (náčelník MsP)

hliadky:

pracovné dni: od 8:00 do 23:00 hod. (podľa vývoja bezpečnostnej situácie v meste)

víkendy: 13:00 hod. - do 21:00 hod.

Miestna občianska poriadková služba (MOPS):

od 8:00 hod. do 16:00 hod.

od 14:00 hod. do 22:00 hod.

 

Kontakt:

Náčelník MsP: 0907 220 298

Hliadky: 0907 219 952

Pevná linka 057/7460117

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Mestská polícia v Medzilaborciach sídli na prízemí MsÚ

 

Mestská polícia Medzilaborce


Je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku , ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta, ktorý bol v zriadený 7. augusta 2017 uznesením mestského zastupiteľstva a z rozhodnutím primátora mesta Medzilaborce. Vo verejnom záujme spolupôsobí Mestská polícia pri ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia.

 

Organizačný poriadok

 • Mestská polícia mesta Medzilaborce bola zriadená všeobecne záväzným nariadením mesta Medzilaborce dňa 7.8.2017 uznesením č. 35/2017 ako poriadkový útvar mesta.
 • V zmysle § 2 ods. (1) zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov môže mesto všeobecne záväzným nariadením mesta mestskú políciu zriadiť alebo zrušiť. Všetky ostatné právne skutočnosti stanovené v zákone o obecnej polícii sú pre mesto záväzné a mesto nie je splnomocnené tieto skutočnosti všeobecne záväzným nariadením upravovať inak, ako ich upravuje zákon.
Vecná a územná pôsobnosť mestskej polície
 • Mestská polícia mesta Medzilaborce zabezpečuje na celom území mesta Medzilaborce a mestských časti Borov a Vydraň miestne záležitosti verejného poriadku v rámci pôsobnosti mesta a plní ďalšie úlohy, vyplývajúce zo zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo iných zákonov.

Vzťah mestskej polície k výborom mestských častí a iným orgánom alebo útvarom mesta a štátu

 • Mestská polícia úzko spolupracuje pri plnení svojich úloh s výbormi mestských častí a s orgánmi alebo útvarmi mesta.
 • Mestská polícia spolupracuje pri plnení svojich úloh s príslušným útvarom Policajného zboru, orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi orgánmi.

Základné ustanovenia

 • Organizačný poriadok poriadkového útvaru mesta Medzilaborce – mestskej polície je vnútorným organizačným predpisom mestskej polície schvaľovaný, menený alebo dopĺňaný Mestským zastupiteľstvom mesta Medzilaborce.
 • Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom mesta Medzilaborce ustanovuje vnútorné organizačné členenie mestskej polície, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, pôsobnosť a vzájomné vzťahy organizačných útvarov mestskej polície ako aj vzťahy k iným organizačným útvarom mesta.
 • Organizačný poriadok je riadený dokument.

Rozsah platnosti

 • Tento organizačný poriadok platí pre príslušníkov mestskej polície ako aj pre tých občianskych zamestnancov mesta, ktorí sú zaradení do organizačnej štruktúry mestskej polície.

Nadriadení mimo organizačnej štruktúry mestskej polície

 • Výkonný nadriadený poriadkovému útvaru MsP je primátor mesta
 • Vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva je
  • zriadenie a zrušenie mestskej polície ako svojho poriadkového útvaru
  • na návrh primátora vymenúvanie a odvolávanie náčelníka MsP,
  • schvaľuje organizáciu, objemu mzdových prostriedkov a rozsahu technických prostriedkov na činnosť  MsP
  • schvaľuje organizačný poriadok MsP

 


Posledná úprava Utorok, 08 Október 2019 09:05