Utorok, 16 Okt 2018

Mestská občianska poriadková služba
Napísal Administrator   
Utorok, 28 November 2017 14:52

argaiv1713

Mesto od decembra zriadi Mestskú občiansku poriadkovú službu

Dňa 2. novembra 2017 Mesto Medzilaborce zastúpené primátorom Ing. Vladislavom Višňovským podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov vo výške 191 530,26 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO5-2017-1 projektu pod názvom „Bezpečné Medzilaborce“ v rámci prioritnej osi 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Celková výška oprávnených výdavkov predstavuje sumu 201 610,80 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte podieľať 5% spoluúčasťou z celkového rozpočtu projektu, t. j. 10 080,54 €.

Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny. Hlavným cieľom projektu je využitie Miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v meste Medzilaborce na posilnenie miestneho aktivizmu, na podporu komunitného rozvoja, na zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavaní verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde žijú obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít. MOPS bude spolupracovať s mestskou a štátnou políciou. Majú pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity a komunikáciu so sociálne vylúčenými osobami. Členovia hliadok budú dôkladne poznať prostredie a taktiež budú mať u obyvateľov dostatočnú autoritu. Úlohou hliadok bude tiež ochrana súkromného a verejného majetku, detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ako je napríklad pitie alkoholu či užívanie iných návykových látok, ale aj poskytovanie základných informácií v oblasti ochrany zdravia a hygieny. Budú dohliadať tiež na ochranu životného prostredia a plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky hlavne na priechodoch pre chodcov v ranných hodinách, kedy deti idú do škôl a takisto v poobedňajších hodinách zo škôl po ukončení vyučovania.

Mesto Medzilaborce zamestná 8 príslušníkov MOPS na celý pracovný úväzok (za minimálnu mzdu) počas 36 mesiacov, ktorí budú vyberaní z radov uchádzačov o zamestnanie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Mesto prostredníctvom procesu verejného obstarávania zabezpečí pre príslušníkov MOPS oblečenie a výstroj, poskytne samostatné priestory pri kamerovom systéme a na vlastné náklady zabezpečí materiálno – technické vybavenie priestorov. Budú vytvorené 4 hliadky po 2 osoby.

Dĺžka realizácie aktivít projektu je stanovená od 12/2017 do 11/2020.

 

Posledná úprava Utorok, 28 November 2017 14:54