Streda, 23 Máj 2018

Mesto zrekonštruuje Komunitné centrum na Zámočníckej ulici
Napísal Administrator   
Utorok, 22 August 2017 12:27

argaiv1959

 

Dňa 10. augusta 2017 Mesto Medzilaborce podpísalo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 244 625,00 € v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 projektu s názvom “Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v  Medzilaborciach“ v rámci prioritnej osi 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach marginalizovaných rómskych komunít a špecifickým cieľom 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 257 500,00 €. Mesto Medzilaborce sa bude na projekte finančne podieľať vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu, t.j. 12 875,00 €.

Cieľom projektu je zlepšenie prístupu ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre a to rekonštrukciou hlavne 1. NP komunitného centra (KC). V objekte komunitného centra je na 1.NP navrhnutá vrátnica so zázemím, komunikačné priestory, hygienické centrum a sociálne zázemie pre klientov, výukové priestory – kuchynka a dielňa, technické zázemie – kotolňa so skladom dreva, miestnosť pre upratovačku. Priestory na 2. NP: administratívne kancelárske priestory, školiaca resp. klubová miestnosť, sociálno-hygienické priestory pre zamestnancov. Hygienické centrum bude slúžiť pre zdravotnú a hygienickú osvetu deti rómskeho obyvateľstva a výkon osobnej hygieny. Hygienické centrum bude slúžiť pre zdravotnú a hygienickú osvetu prednostne deti rómskeho obyvateľstva a výkon osobnej hygieny. Kuchyňa bude slúžiť pre výuku prípravy základných pokrmov a spôsobom zdravého stravovania. V dielni budú mať klienti možnosť osvojovať a rozvíjať osobné zručnosti v oblasti rôznorodých techník ručných prác a výroby úžitkových alebo darčekových predmetov. Školiaca miestnosť bude využívaná na individuálne a skupinové poradenstvá a vzdelávacie aktivity, využívaná na predškolskú prípravu detí, školenia, besedy, tréningy, praktické cvičenia, ukážky, stretnutia pre deti, mládež aj dospelých. Sklad dreva a kotolňa majú samostatný vstup určený pre zásobovanie a údržbu. V neposlednom rade to bude aj zateplenie obvodového plášťa.

V súčasnosti mesto začalo proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Dĺžka realizácie aktivít projektu je stanovená najneskôr do 08/2019.

Posledná úprava Streda, 10 Január 2018 13:47