Pondelok, 16 Sep 2019

O možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Napísal Administrator   
Pondelok, 29 Máj 2017 07:07

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

argaiv1549

Názov orgánu verejnej správy: Mesto Medzilaborce
Miesto pôsobenia: Mestský úrad Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
JAZYK MENŠINY: Občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: rusínsky jazyk.

 

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE:

- Právo vo vzťahu k Mestu Medzilaborce komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
- Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu*, sobášneho listu*, úmrtného listu*, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
- Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012)
Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY:

-Mesto Medzilaborce poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
- Rozhodnutie Mesta Medzilaborce v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
- Rodný list*, sobášny list*, úmrtný list*, povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
- Mesto Medzilaborce poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Mesto Medzilaborce zabezpečuje možnosť používania rusínskeho jazyka nasledujúcim spôsobom:

Primátor mestského úradu a vedúci odborov mestského úradu zabezpečujú úradný styk v jazyku národnostnej menšiny.

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť Sekcii národnostných menšín Úradu vlády SR, ktorá začne vo veci správne konanie.


V Medzilaborciach, dňa 24.05.2017

Ing. Vladislav Višňovský


Vysvetlivky:
*
Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.
**
Ak orgán verejnej správy zabezpečuje možnosť používania jazyka národnostnej menšiny prostredníctvom svojho zamestnanca, v tejto časti informácie uvedie meno svojho príslušného zamestnanca.

Posledná úprava Piatok, 12 Júl 2019 13:59