Streda, 18 Júl 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Výberové konanie

Mesto Medzilaborce v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/-ka Základnej umeleckej školy A. A. Ljubimova, Mierová 328/8, 068 01 Medzilaborce. Bližie informácie [PDF] 31 kB

argaiv1243

Posledná úprava Piatok, 28 Október 2011 09:26
 
Miss materská škola

Mestské kultúrne stredisko v Medzilaborciach Vás srdečne pozýva na MISS MATERSKÁ ŠKOLA dňa 04.11.2011 o 17.00 hod. do domu kultúry. Vstupné: 1.50 €, Predaj vstupeniek: MsKS

Posledná úprava Pondelok, 24 Október 2011 09:00
 
Florbalový turnaj

Mesto Medzilaborce a CVČ v Medzilaborciach organizujú dňa 12.11.2011 v telocvični SOŠ A.W. v Medzilaborciach FLORBALOVÝ TURNAJ pre mládež a dospelých. Začiatok o 9.00 hod.. Pozri plagát [PDF] 26 kB Pozri propozície turnaja [PDF] 23 kB

Posledná úprava Piatok, 21 Október 2011 12:53
 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a ods. 1 písm. ) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce č. 3 zo dňa 11.10.2011, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovnej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Medzilaborce: budova na Ulici A. Warhola so súp. č 194, s príslušnstvom, postavená na parcele č 241, zapísaná na LV č 1533, situovaná v k.ú. Medzilaborce. Dokument na stiahnutie [PDF] 144 kB

Posledná úprava Piatok, 21 Október 2011 12:00
 
Jeseň života a krst knihy Štefana Smoleja

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života.  Ide o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, ale hlavne možnosť povedať si :  žil som tak, ako som mohol, a konal tak, ako som chcel, aby iní konali. V tom spočíva zmysel nášho života.

Posledná úprava Utorok, 18 Október 2011 08:18
Čítať celý článok...
 
67. výročie Karpatsko-Dukelskej operácie

Dňa 4.10.2011 sme si pripomenuli 67. výročie osláv Karpatsko – Dukelskej operácie. Pietneho aktu kladenia vencov na Dukle a vo Svidníku sa zúčastnili členovia Oblastnej organizácie SZPB Medzilaborce a delegácia MsÚ vedená primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom. Počas priebehu aktu medzi ocenenými účastníkmi odboja bol aj člen našej Oblastnej organizácie SZPB a priamy účastník odboja p. Ján Haburčák.

Posledná úprava Utorok, 18 Október 2011 08:11
Čítať celý článok...
 
Výzva na voľby do RŠ ZUŠ

Primátor mesta Medzilaborce vyhlasuje výzvu na voľbu členov do Rady školy Základnej umeleckej školy A.A.Ljubimova. Výzva [PDF] 24 kB

Posledná úprava Streda, 28 September 2011 14:02
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 117 z 137