Utorok, 16 Okt 2018
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Povánka

Pozývame Vás na oslavy 67. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a porážky fašizmu, ktoré sa uskutočnia dňa 7. mája 2012 (pondelok) o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Medzilaborciach .

argaiv1713

Posledná úprava Štvrtok, 26 Apríl 2012 09:03
 
Výdaj stromčekov na výsadbu

Dňa 25.04.2012 a 26.04.2012 sa budú vydávať na Mestskom úrade stromčeky na výsadbu. Budú to stromčeky smreka obyčajného (Picea abies), určené na výsadbu pri bytovkách a rôzne inde po meste podľa záujmu občanov. Kto má záujem nech sa kontaktuje u Ing. Radoslava Šmigu, tel.: 0577460118

Posledná úprava Utorok, 24 Apríl 2012 13:19
 
Výberové konanie

Mesto Medzilaborce zastúpené primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto asistenta terenného sociálneho pracovníka

Oznam a podmienky [PDF] 210 kB

 

Posledná úprava Piatok, 20 Apríl 2012 11:40
 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejne súťaže

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce č. 9 zo dňa 27.03.2012 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovnej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Medzilaborce:

- budova na Ulici A. Warhola so súp. č. 194, s príslušenstvom, postavená na parcele registra C KN č. 241, zapísaná na LV č. 1533, situovaná v k.ú. Medzilaborce.

Oznámenie a podmienky [PDF] 135 kB

Vzor kúpnej zmluvy [PDF] 52 kB

Posledná úprava Piatok, 20 Apríl 2012 08:10
 
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Medzilaborce č. 11 zo dňa 27.03.2012 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nasledovnej nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Medzilaborce:

 - budova na Ulici Komenského so súp. č. 136, s príslušenstvom, postavená na parcele registra C KN č. 975, zapísaná na LV č. 2324, situovaná v k.ú. Medzilaborce.

Oznámenie a podmienky [PDF] 132 kB

Vzor kúpnej zmluvy [PDF] 46 kB

Posledná úprava Piatok, 20 Apríl 2012 08:15
 
Florbalový turnaj
Pozri pozvánku: Pozvánka na florbalový turnaj [PDF] 349 kB
Posledná úprava Utorok, 17 Apríl 2012 14:02
 
Mestská kolkárska liga v Medzilaborciach - III. ročník

Oznamujeme účastníkom III. ročníka Mestskej kolkárskej ligy v Medzilaborciach, že dňa 27.4.2012 o 15,00 sa uskutoční rozstrel o stanovení  poradia medzi družstvami Glass LPS, Strojlab a Kovostroj z dôvodu rovnosti bodov .

Vyhodnotenie mestskej kolkárskej ligy sa uskutoční dňa 27.4.2012 v kolkárni na ktoré srdečne pozývame všetkých účastníkov ligy.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Apríl 2012 13:23
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 112 z 140