Streda, 16 Jan 2019
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

SATORI ROCKFEST
Mesto Medzilaborce Vás srdečne pozýva na SATORI ROCKFEST dňa 31.08.2012 o 18.00 hod.. Pozri plagát [PDF] 185 kB
Posledná úprava Streda, 01 August 2012 11:34
 
Stropkovský jarmok
Mesto Stropkov Vás srdečne pozýva na STROPKOVSKÝ JARMOK. Pozri plagát [PDF] 763 kB
Posledná úprava Nedeľa, 22 Júl 2012 17:51
 
XVI. ROČNÍK OLYMPIÁDY DETI MŠ OKRESU MEDZILABORCE

Dňa 15.06.2012 sa na štadióne MŠK Spartak Medzilaborce uskutočnil XVI. ročník olympiády deti MŠ okresu, ktoré zorganizovalo CVČ v spolupráci s MŠ Gen. Svobodu a mesta Medzilaborce.

argaiv1771

Posledná úprava Utorok, 17 Júl 2012 08:20
Čítať celý článok...
 
Výberové konanie
Mesto Medzilaborce vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu v chránenej dielni, predmet činnosti: strážnik. Pozri podmienky [PDF] 37 kB
Posledná úprava Piatok, 29 Jún 2012 11:44
 
Oznámenie o zámere prenájmu

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 9, zák. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory o rozlohe 62,70 m² (58,70 m² predajné priestory + 4,00 m² skladové priestory) nachádzajúcich sa v budove so súp. č. 828/1 na Ulici Mierovej, zapísanej na LV č. 1533 k.ú. Medzilaborce na podnikateľské účely. Pozri dokument [PDF] 90 kB

Posledná úprava Štvrtok, 28 Jún 2012 21:04
 
Predaj pozemkov na garáže

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 5, zák. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať parcely registra C KN č. 432/2 až 432/6, zastavané plochy a nádvoria, každá o výmere 18 m², každá v podiele 1/1 zapísané na LV č. 1845 k.ú. Medzilaborce za účelom výstavby murovaných boxových garáží. Pozri dokument [PDF] 89 kB

Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce, IČO: 00323233, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ivanom Solejom v súlade s § 9a, ods. 5, zák. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať parcely registra C KN č. 973/110 až 973/164, záhrady, každá o výmere 18 m², každá v podiele 1/1 zapísané na LV č. 1533 k.ú. Medzilaborce za účelom výstavby murovaných boxových garáží. Pozri dokument [PDF] 89 kB

Posledná úprava Štvrtok, 28 Jún 2012 13:37
 
Oznámenie

Mesto Medzilaborce oznamuje, že podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov vypracovalo „Koncepciu rozvoja mesta Medzilaborce v tepelnej energetike“ .

Spracovateľ koncepcie Ing. Ľuboslav Jánoš – NEA, Krivánska č. 4, Banská Bystrica.

Predmetná koncepcia je k nahliadnutiu na odbore regionálneho rozvoja, výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Medzilaborciach .

Posledná úprava Utorok, 26 Jún 2012 13:34
 
« ZačiatokDozadu111112113114115116117118119120DopreduKoniec »

Strana 112 z 143