Streda, 01 Apr 2015
Hlavná stránka mesta Medzilaborce

Deň učiteľov

Deň učiteľov je významný deň v našej spoločnosti, pretože si pripomíname prácu všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých úlohou je formovať osobnosť mladých ľudí, budúcich pokračovateľov našej práce. Učiteľské povolanie je náročné, ale príťažlivé, lebo dáva každému jedincovi spoločnosti nové poznatky, informácie, pretvára ich v pevné vedomosti, návyky i praktické zručnosti. Lekár, športovec, robotník, inžinier.... vďačí svojmu učiteľovi za prvé písmeno, číslicu, ale i za ďalšie rozvíjanie talentu, za svoje miesto v živote a spoločnosti.

argaiv1764

Posledná úprava Pondelok, 30 Marec 2015 08:47
Čítať celý článok...
 
Noc s Andersenom

Pracovníčky mestskej knižnice v Medzilaborciach p. Viera Bocáková a Bc. Ľubov Brecíková už po štvrtý krát zorganizovali akciu „ Noc s Andersenom „ , ktorá je určená na podporu detského čítania pri príležitosti Medzinárodného dňa detskej knihy. Zúčastnili sa jej malí „ spáči „ zo štvrtých ročníkov ZŠ Duchnovičova s učiteľkou Mgr. Ivanou Jakubíkovou. Malých návštevníkov knižnice prišli pozdraviť aj primátor  mesta Medzilaborce Ing. Vladislav Višňovský a vedúci organizačného odboru PhDr. Vladimír Kokuľa. Spolu si zaspomínali na svoje detské časy, prečítali rozprávky a pochutnali si na na pizze, ktorou ich pohostil pán primátor. Noc s Andersenom bola záhadná, plná prekvapení, nečakaných situácií a vyriešených hádaniek.

Autor textu Mgr. Ivana Jakubíková

Čítať celý článok...
 
„Veľká noc k nám s jarou letí, ...“

Veľká noc so sebou prináša množstvo veľkonočných symbolov, ktoré sa dajú naplno využiť aj na dekorácie príbytkov, inšpirované zároveň jarnou sviežosťou.

Za účelom zachovávania ľudových tradícií a zvykov zdobenia vajíčok, mesto Medzilaborce pripravilo v dome kultúry od 25. marca do 1. apríla 2015 výstavu kraslíc a veľkonočných dekorácií spojenú aj s ich predajom.

Čítať celý článok...
 
Oznam o výberovom konaní

MESTO MEDZILABORCE, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.04.2015 (streda) o 9.00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Medzilaborciach, 1. Poschodie, miestnosť č. 3 (malá zasadačka).

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu MESTO MEDZILABORCE, MIEROVÁ 326/4, 068 01 MEDZILABORCE. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (OPPRKC), uvedú presnú poštovú adresu a e-mail.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10.04.2015 do 15,00 hod.

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

>>> Pozri/stiahni presné podmienky výberového konania: [PDF] 167 kB

 
Nájomné byty na ul. Cintorínskej

Mesto Medzilaborce dňa 19.3.2015 podalo na Okresný úrad Medzilaborce, katastrálny odbor návrh na vklad kúpy nájomných bytov na ul. Cintorínskej – I . etapa . Pre uzatvorenie nájomných zmlúv a nasťahovanie nájomníkov do bytov je potrebné zrealizovať tieto úkony:

-       rozhodnutie o povolení vkladu – kúpa nájomných bytov  , predpokladaný termín 7.4.2015

-       uzatvorenie nájomných zmlúv

-       odovzdanie bytov do užívania nájomcom , predpokladaný termín 4.5.2015

Mesto Medzilaborce zašle budúcim nájomcom pozvánku za účelom rozdelenie bytov a prípravy podkladov pre nájomné zmluvy. Termín stretnutia je stanovený na 30.3.2015 o 13,00 hod pre nájomníkov jednoizbových bytov, o 14,00 hod pre nájomníci dvojizbových bytov.    

Posledná úprava Utorok, 24 Marec 2015 13:16
 
Voľba hlavného kontrolóra Mesta Medzilaborce

Mestské zastupiteľstvo Mesta Medzilaborce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň voľby hlavného kontrolóra na 21.4.2015  o 15,00 hod.

Vyššie uvedené je v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Medzilaborce č. 14/2015 zo dňa 12.3.2015. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Medzilaborce musí spĺňať kvalifikačné predpoklady uvedené v zákone č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, a to: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Medzilaborce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne Mestského úradu. Prílohou prihlášky je aj výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace a overený doklad o vzdelaní.

Miesto podávania prihlášok:

Mesto Medzilaborce

Mestský úrad

Mierová 326/4

068 01 Medzilaborce

Obálku označiť textom: Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať

Posledná úprava Piatok, 20 Marec 2015 14:22
 
Pozvánka

Mesto Medzilaborce Vás srdečne pozýva na Veľkonočnú výstavu kraslíc v dňoch  25.3.2015 - 1.4.2015 do Domu kultúry. Pozri/sziahni plagát [PDF] 140 kB

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Strana 1 z 78